Ethisch beleid

Voor een zo optimaal mogelijke zorg

De ouderenzorg is zeer complex geworden. Er komt meer en meer druk door de gevolgen van de vergrijzing, de beperkte financiële middelen, de medische vooruitgang, de wetgeving, de hedendaagse nadruk op autonomie en zelfbeschikking… Daarenboven worden mensen die op één of andere manier bij de zorg voor ouderen betrokken zijn - als hulpverlener, vrijwilliger, beleidsverantwoordelijke of familie - met steeds ingewikkelder problemen en beslissingen geconfronteerd. Wij willen daarom ook bewust en doelgericht en in dialoog, werken aan een coherent ethisch beleid op twee niveaus: -bij het nemen van verantwoord beslissingen bij ethische vragen en dilemma's zoals het al dan niet opstarten van kunstmatige voeding in een laatste levensfase… , - en bij het uitbouwen van een zo menswaardig mogelijke dagelijkse zorg zoals voedingszorg bijvoorbeeld…. Het uitgeschreven ethisch beleid, wil bewoners, familie, zorgverstrekkers leidinggevenden en bestuur, een aantal handvaten bieden om hen te ondersteunen in het besluitvormingsproces bij het maken van ethisch verantwoorde keuzes. Tezelfdertijd willen wij met een ethisch beleid ook aandacht besteden aan de kwaliteit van heel de zorgpraktijk.

Bij dit ethisch beleid gaan wij heel concreet uit van twee dimensies: 'wat moeten wij doen om goed te doen', en 'wij moeten goede dingen doen'. Een werkgroep 'Ethische zorg' zet zich in, om op deze vragen, een zo menswaardig mogelijk antwoord uit te werken. Zo willen wij op ethisch vlak uitbouwen, wat in de missie van de voorziening uitgeschreven staat: 'Het WZH Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde instelling, die vanuit de bezieling van de zusters Maricolen, een antwoord wil geven op elke vraag naar zorg en huisvesting met een permanent karakter, ongeacht hun godsdienst, hun levensbeschouwing of politieke overtuiging, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid… Wij willen voor hen een thuis creëren. Wij willen dit doen door het aanbieden van een totaalzorg (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel), zodat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt als individuele mens, met zijn noden en wensen.'

BROCHURE : "Zorg in de laatste levensfase".