De historiek van ons WZC

In 1664 werd er in Dendermonde een zustergemeenschap opgericht door Pater Herman, een Carmeliet. Men noemde hen "Maricolen", afkomstig van het Latijnse 'Mariam colere' wat Mariaverering betekent. Pater Herman noemde hen "De nederige en vrije familie van de Maricolen". Zij wilden geen erkende kloosterorde zijn met voorrechten, maar gewoonweg een familie. Een familie waarin ze zich, zonder geloften en slot, aan God en mekaar verbinden op volledig vrije basis. In 13 jaar tijd vonden ze hun weg naar alle grote steden van Vlaanderen: Brugge, Gent, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen en Leuven. Er werd ook een afdeling van de Maricolen gevestigd in Deinze met als doel: "het verstrekken van onderwijs aan juffrouwen en verzorging van ouderlingen". In 1922 werd de v.z.w "Gesticht der Zusters Maricolen" opgericht. Met een meer dan 100-jarige geschiedenis en ervaring een gevestigde waarde in de ouderenzorg. Sinds de jaren 60 telde ons huis tal van bouw- en verbouwingswerken.

Opdrachtverklaring

“Doe voor elkaar wat ik voor jullie heb gedaan.”

(Johannes 13, 16)

Het woon -en zorgcentrum Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde instelling, die, vanuit de bezieling van de Zusters Maricolen een antwoord wil geven op elke vraag van senioren naar zorg en huisvesting met een permanent karakter, ongeacht hun godsdienstig geloof, ongeacht hun levensbeschouwing of politieke overtuiging, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid. Wij willen onze bewoners een naadloze overgang naar dit nieuwe woon- en leefklimaat proberen aanbieden, en hen met de beste zorgen en genegenheid omringen. Wij willen voor hen een thuis creëren. Wij willen, door het aanbieden van een totaalzorg, dat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt als individuele mens, met zijn noden en wensen. Wij proberen hen de vrijheid te bieden, ondanks de “beperkingen” eigen aan het samenwonen met anderen, want samenwonen kan ook een nieuwe rijkdom bieden! Wij streven naar een optimale prijs / kwaliteitsverhouding. Hierbij streven wij tevens naar voortdurende verbetering en vernieuwing. Om dit te realiseren proberen wij te beschikken over gekwalificeerde en gemotiveerde personeelsleden, die de christelijke inspiratie van de instelling respecteren en bevorderen. Bovendien engageren wij ons tot het aanbieden van vormingsmogelijkheden, zodat specifieke deskundigheid kan bijdragen tot een optimale dienstverlening. Van het personeel verwachten wij een uitstekende samenwerkingsgeest, verantwoordelijkheidszin en open communicatie naar elkaar toe. Naar de buitenwereld toe proberen wij een goede verstandhouding op te bouwen met familie en kennissen van onze bewoners. Wij streven er naar om ook naar hen toe voldoende aandacht te schenken aan hun noden en wensen. Met verenigingen, beleidsinstanties, scholen, dokters, … beogen wij een goede relatie en een uitstekende samenwerking. Ook de belangenloze inzet van vrijwilligers waarderen en ondersteunen wij ten volle.

Ethisch beleid

Voor een zo optimaal mogelijke zorg

De ouderenzorg is zeer complex geworden. Er komt meer en meer druk door de gevolgen van de vergrijzing, de beperkte financiële middelen, de medische vooruitgang, de wetgeving, de hedendaagse nadruk op autonomie en zelfbeschikking… Daarenboven worden mensen die op één of andere manier bij de zorg voor ouderen betrokken zijn - als hulpverlener, vrijwilliger, beleidsverantwoordelijke of familie - met steeds ingewikkelder problemen en beslissingen geconfronteerd. Wij willen daarom ook bewust en doelgericht en in dialoog, werken aan een coherent ethisch beleid op twee niveaus: -bij het nemen van verantwoord beslissingen bij ethische vragen en dilemma's zoals het al dan niet opstarten van kunstmatige voeding in een laatste levensfase… , - en bij het uitbouwen van een zo menswaardig mogelijke dagelijkse zorg zoals voedingszorg bijvoorbeeld…. Het uitgeschreven ethisch beleid, wil bewoners, familie, zorgverstrekkers leidinggevenden en bestuur, een aantal handvaten bieden om hen te ondersteunen in het besluitvormingsproces bij het maken van ethisch verantwoorde keuzes. Tezelfdertijd willen wij met een ethisch beleid ook aandacht besteden aan de kwaliteit van heel de zorgpraktijk.

Bij dit ethisch beleid gaan wij heel concreet uit van twee dimensies: 'wat moeten wij doen om goed te doen', en 'wij moeten goede dingen doen'. Een werkgroep 'Ethische zorg' zet zich in, om op deze vragen, een zo menswaardig mogelijk antwoord uit te werken. Zo willen wij op ethisch vlak uitbouwen, wat in de missie van de voorziening uitgeschreven staat: 'Het WZC Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde instelling, die vanuit de bezieling van de zusters Maricolen, een antwoord wil geven op elke vraag naar zorg en huisvesting met een permanent karakter, ongeacht hun godsdienst, hun levensbeschouwing of politieke overtuiging, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid… Wij willen voor hen een thuis creëren. Wij willen dit doen door het aanbieden van een totaalzorg (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel), zodat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt als individuele mens, met zijn noden en wensen.'

BROCHURE : "Zorg in de laatste levensfase".